Ochrona danych osobowych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
ˆ

Ochrona danych osobowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 07:19:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

Inspektor danych osobowych - Iwona Głąb email: 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Skrzypiec Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 07:19:11
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 07:23:57
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-06-01 00:38:30
Artykuł był wyświetlony: 89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 15:57:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych zadań jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4, 14 – 230 Zalewo.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; kontakt email: lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawy prawne przetwarzania:
  1. w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach właściwych przepisów prawa, w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustalaniu i wypłacaniu zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy prawo energetyczne, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
  2. w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
   • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 4. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:
  1. przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów,
  2. do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do osiągnięcia celu.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 6. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takich jak dostawcy oprogramowania, operator pocztowy - Poczta Polska, bank - za pomocą którego realizowane są przelewy.
 7. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Jan Osiak Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Skrzypiec Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 15:57:14
Wprowadził informację do BIP: Jan Osiak Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 15:57:21
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2018-05-25 19:53:04
Artykuł był wyświetlony: 73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu