ˆ

Klub Integracji Społecznej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-03-17 13:06:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Odpowiedzialna: Joanna Tkaczyk
tel: 531 550 765
Pokój nr 14
Email: 
 
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ZALEWIE
 
DEFINICJA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 
Klub Integracji Społecznej (KIS) (wg autorów) - to jednostka organizacyjna, której celem jest realizacja działań umożliwiających udzielenie indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy:
 • w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
 • w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, miejscu pobytu lub w miejscu pracy,
 • w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.
Klub Integracji Społecznej (KIS) to też jednostka organizacyjna udzielająca wsparcia dla integrowania się grup osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, to jednostka pomagająca samoorganizować się jego członkom, podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
 
Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, który stara się dopasować swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z póź. zmian.)
 
PODSTAWOWE CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 
Usługi te powinny być zrealizowane poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, aktywizacja zawodowa i pomoc w rozwoju osobistym.
 1. Podstawowym celem KIS jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnym działań (usług) mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Świadczenie usług przez KIS powinno zmierzać do uświadomienia jego uczestnikom potrzeb:
  • wzajemnego wspierania się w pokonywaniu barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni do czynienia w miejscu zamieszkania, pobytu ( np. problemy z pracą, problemy z nadużywaniem alkoholu, itp.),
  • samodzielnego zdobywania wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń,
  • ciągłej, nieustannej edukacji personalnej, zawodowej i społecznej, będącej kluczem do podnoszenia własnej wartości na współczesnym, otwartym rynku pracy,
  • konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.
 
DO KIS NALEŻY REALIZOWANIE ZADAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI:
 • reintegracja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego
 • organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym
 • prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej
 • integracja działań lokalnej społeczności
 • opracowywanie i realizacja programów pomocowych.
 
UCZESTNICTWO W KLUBIE
 1. Udział w zajęciach prowadzonych przez KIS jest dobrowolne i bezpłatne
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez KIS odbywa się na podstawie
  • własnego wniosku osoby zainteresowanej lub wniosku przedstawiciela ustawowego
  • pracownika socjalnego
 3. Uczestnicy zajęć korzystają z poczęstunku w miarę możliwości
 4. Podstawą przyjęcia do Klubu jest podpisanie oświadczenia.
 
ZAPRZESTANIE UDZIAŁU W ZAJĘCIACH KLUBU NASTĘPUJE W PRZYPADKU :
 1. Stwierdzenia przez pracownika socjalnego ds. KIS, że nastąpiło uporczywe naruszenie postanowień Regulaminu
 2. Trwałego opuszczania przez uczestnika zajęć w KIS.
 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:
 
Każdy uczestnik KIS jest zobowiązany do:
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej
 • współpracy i współdziałania przy realizacji zadań programu
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek
 • przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego
 • poufności i ochrony danych osobowych innych uczestników.
 
KLUBEM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KIERUJE PRACOWNIK SOCJALNY DS. KIS DO OBOWIĄZKÓW KTÓREGO NALEŻY:
 1. prowadzenie dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem Klubu
 2. koordynowanie bieżącej działalności Klubu
 3. organizowanie przyjęcia uczestników do Klubu i bezpośredni nadzór
 4. ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie
 5. należyte i terminowe załatwianie spraw
 6. przedkładanie sprawozdania Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie z działalności i efektów reintegracji społecznej i zawodowej
 7. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.
 
UCZESTNICY ZAJĘĆ W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 
Uczestnicy KIS to ci, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Uczestnicy KIS należą przede wszystkim do grup ryzyka takich jak:
 1. bezrobotni, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaliczani do kategorii długotrwale pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
 2. osoby niepełnosprawne oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych,
 3. samotne matki, samotni opiekunowie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Tkaczyk Data wytworzenia informacji: 2016-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Tkaczyk Data wprowadzenia do BIP 2014-03-17 13:06:13
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2014-03-17 13:11:14
Osoba, która zmieniła informację: Jan Osiak Data ostatniej zmiany: 2016-03-26 15:59:41
Artykuł był wyświetlony: 988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu