ˆ

Dodatek osłonowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DODATEK OSŁONOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego dla osób zamieszkujących i przebywających na terenie gminy Zalewo są przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie, ul. Traugutta 4, 14-230 Zalewo, tel. 89 758 89 61.
Terminy składania wniosków
Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.
Wnioski złożone po 31 października 2022r. nie będą rozpatrywane.
Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022r. - dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca 2022r., a druga między 1 kwietnia 2022r. a 2 grudnia 2022r.
Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.
Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022r.
Dodatek osłonowy przysługuje
  1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski,
  2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:
    • a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
    • b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  3. mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Kryterium dochodowe uprawniające do dodatku osłonowego
1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota do wypłaty wynosi 20 zł.
Wysokość dodatku osłonowego:
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:
400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy wynosi rocznie:
500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego
Aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych do dnia 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.
Rozstrzygnięcia w sprawie dodatku osłonowego.
W przypadku przyznania dodatku osłonowego przesłana zostanie do wnioskodawcy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej (e-mail) we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wówczas wnioskodawca będzie miał możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Tylko odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydawania decyzji.
Druk wniosku o dodatek osłonowy do pobrania poniżej
Więcej informacji o dodatku osłonowym:
Akty prawne:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Skrzypiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-11 16:51:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Osiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-11 17:06:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Osiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12 07:29:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1379 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »